X
تبلیغات
سوالات علوم اول راهنمایی - فصل 3 گرما بر حالت مواد

سوالات علوم اول راهنمایی

آشنایی با نمونه سوالات علوم

فصل 3 گرما بر حالت مواد

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنيد:                                                        

*      به دمايی که ماده ی جامد در آن ذوب می شود, ............... می گويند.

*      افزودن ناخالصی به آب , سرعت تبخیر آب را ............... می دهد.

*      تبدیل بخار مایع  به مایع را ............می گویند.   

*      ذوب و تصعید ,تبخیر  تغییرات.............. هستند .        

*      موادی که در انها نقطه ذوبمعینی ندارند , دارای ذوب ........ هستند .

*       وجود ناخالصی ها سبب ......... نقطه ذوب مواد می شود.

*      وجود ناخالصی ها سبب ......... نقطه انجماد مواد می شود.

*      برای جلو گیری از یخ زدن آبی که در دستگاه خنک کننده موتور خودرو وجود دارد, از .......... استفاده می شود.

*      ضد یخ , مخلوط نوعی ماده شبیه .......... و آب است.

*      مولکول هایی که  بر روی سطح مایع قرار دارند به سبب وجود ............ مولکولی به وسیله ی مولکول های زیرین جذب می شوند.

*      در مایعات , مولکول های زیرین به علت .......... مولکولی به مولکول های روی سطح مایع ضربه می زنند.

*      سرعت تبخیر در هوای شرجی ......... است. 

*      اگر هوای منطقه ای از بخار آب اشباع شده باشد , می گویند هوا ............ شده است.

*      هر چه مقدار بخار آب موجود در هوا ............ باشد , احتمال برخورد مولکول های بخار آب با سطح مایع وباز گشت آن ها به مایع بیش تر است.

*      وجود ناخاصی , سبب ........ نقطه ی جوش مایعات می شود.

*      هنگامی که مایعی را در برابر باد قرار می دهیم , سرعت تبخیر آن .......... می شود.

*      اگر مساحت سطح مایع را افزایش دهیم , سرعت تبخیر آن ............. می شود.

*      درصورتی که هوای اتاقی از بخار آب ............ شده باشد, دیگر آب ظرفی که در آن قرار دارد,  در اثر تبخیر کاهش نمی یابد. 

*      آب مقطر , آبی است که از .......... بخار آب به دست می آید.

*      تبدیل مستقیم جامد به بخار را , تصعید یا ........... می نامند.

*      به تغییراتی که برای انجام آن ها , ماده باید به اطراف خود گرما بدهد

 تغییرات ............. گفته می شود.

   * نفتالین برای تصعید شدن , از محیط اطراف خود ........... می گیرد .

*      ........... جامد را , یخ خشک می نامند.

*      هنگامی که یخ خشک تصعید می شود , چیزهایی که در اطراف آن قرار دارند, .......... می شوند.

*      انجماد , میعان و چگالش , تغییرات .......... هستند.                  

*      تبدیل مستقیم حالت جامد به حالت بخار .......... نام دارد.

*      به عمل تبخیر و میعان متوالی آب ............ می گویند.

*      در یک ظرف آب و یخ دما همیشه برابر ......... است. 

 

جمله های صحیح را با (ص) و جمله های غلط را با ( غ) مشخص کنید:

    آب در دمای 25 درجه سانتی گراد به حالت جامد یافت می شود. (         )

    قیر و سرب دارای ذوب خمیری هستند. (          )

   نمک را می توانیم به عنوان ضد یخ به کار ببریم. (         )

  برای آن که مایعات تبخیر شوند, باید آن ها را به دمای بسیار بالایی رساند. (          )

  قرار دادن یک مایع در برابر باد , سرعت تبخیر آن را کاهش می دهد. (       )

   میعان فقط روی سطح مایع صورت می گیرد. (         )

   هوایی که از بخار آب اشباع شده است را هوای شرجی می نامند. (         )

   در روز های بسیار سرد , یخ ابتدا به مایع سپس به بخار تبدیل می شود. (       )

   عکس عمل تصعید را فرازش می نامند.(      )

   تصعید و چگالش , تغییرات گرمازا هستند. (            )

   میعان و چگالش , تغییرات گرمازا هستند. (          )

  یخ , هنگام ذوب شدن به محیط اطراف خود گرما می دهد. (    )

   نقطه ذوب و انجماد قلع برابر است.(          )

   گرم کردن مایع سرعت تبخیر آن را کاهش می دهد. (          )

   از نمک می توان به عنوان ضد یخ استفاده کرد. (            )

 

گزینه صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید:

۱.نقطه ی ذوب کدام یک از مواد زیر پایین تر است؟

       الف) مس               ب) الکل           ج) آهن           د) یخ  

 

2. موادی که قبل از ذوب شدن نرم نمی شوند و در یک ............ از حالت جامد به حالت مایع در می آیند, دارای نقطه ی ذوب معین هستند.

  الف) دمای معین        ب) دمای بسیار بالا        ج) دمای بسیار پایین         د) دمای معمولی

 

3. موادی که نقطه ذوب معینی ندارند , دارای ........ هستند.

  الف) نقطه ذوب        ب) ذوب خمیری         ج) نقطه انجماد           د) نقطه انجماد معین

 

4. کدام یک از مواد زیر , نقطه ذوب معین دارد؟

    الف) قیر                  ب) یخ                      ج) شیشه               د) کره   

 

 

5.دمای کدام یک از مواد زیر همیشه برابر صفر درجه سانتی گراد است؟

   الف) آب          ب) مخلوط آب و یخ             ج) یخ          د) مخلوط آب و الکل

 

6. نطقه ذوب کدام یک از مواد زیر پایین تر است؟

    الف) آهن       ب) یخ        ج) مس             د) ضد یخ

 

 

7. کدام یک از مواد زیر سرعت تبخیر مایعات را کاهش می دهد؟

  الف) افزایش دما                        ب) افزایش ناخالصی                        

ج) کاهش فشار هوا                       د) افزایش مساحت سطح مایع 

 

8. با زیاد شدن شعله ی زیر آب جوش چه اتفاقی می افتد.

  الف) دمای آب جوش افزایش می یابد.              ب) سرعت تبخیر کاهش می یابد 

ج) سرعت تبخیر افزایش می یابد.                     د) نقطه جوش مایع افزایش می یابد.

 

9. برفکی که در یخ ساز یخچال مشاهده می شود , حاصل چگالش .............. است.

   الف) آب                ب) یخ             ج) بخار آب                د) یخ خشک 

 

10. عکس عمل تصعید , ........ نامیده می شود.

    الف) چگالش               ب) فرازش             ج) انجماد              د) میعان

 

11. کدام یک از مواد زیر فقط در دمای پایین تصعید می شود؟

   الف) یخ                      ب) نفتالین         ج) بخار آب          د) آب مقطر

 

12. کدام یک از مواد زیر در دمای معمولی تصعید می شود؟

  الف) یخ        ب) نفتالین       ج) بخار آب           د) آب مقطر                  

 

13. تبدیل مستقیم جامد به بخار را ........... می نامند.

    الف) چگالش         ب) میعان           ج) فرازش         د) ذوب 

 

14. کدام یک از مواد زیر ذوب خمیری دارند؟

   الف) سرب             ب) یخ                    ج) شیشه              د) طلا

 

15. در کدام یک از مواد زیر نقطه ذوب و نفطه انجماد برابر است؟

   الف) قلع             ب) قیر                  ج) لاک               د) شیشه 

 

16. کدام یک از تغییرات زیر گرماده است؟

   الف) ذوب              ب  ) انجماد               ج) تصعید            د) تبخیر

 

17. کدام یک از تغییرات زیر گرماگیر است؟ ( دلیل خود را بنویسید)

  الف) انجماد آب          ب) تصعید یخ خشک       ج) بارش باران       د) ایجاد برفک در یخچال

 

18. در کدام حالت زیر , نیروی ربایش بین مولکول ها افزایش می یابد؟

  الف) تصعید               ب) ذوب              ج) انجماد             د) تبخیر  

سوالا ت تشریحی :

*      چرا آب در زمستان یخ می زند؟

*      چرا لباس های خیس درتا بستان زود تر خشک می شود؟

*      آب در طبیعت به چه حالت هایی وجود دارد؟

*      آیا هوا را می توان مایع کرد؟

*      با استفاده از تئوری مولکولی چگونگی عمل ذوب را شرح دهید.

*      نقطه ذوب را تعریف کنید.

*      نقطه انجماد راتعریف کنید.

*      ذوب را تعریف کنید.

*      انجماد را تعریف کنید.

*      مواد از نظر نقطه ی ذوب به چند دسته تقسیم می شوند؟

*      وقتی می گوییم مواد داری نقطه ذوب معین هستند منظور چیست؟ مثال بزنید.

*      منظور از ذوب خمیری چیست؟

*      آبا آب خالص زود تر یخ می زند یا آبی که مقدار ناخالصی  در آن حل شده است؟

*      ضد یخ چیست؟

*      آیا در یک ظرف مسی می توان آهن را ذوب کرد؟ چرا؟

*      تبخیر را تعریف کنید.

*      مایعات در چه دمایی تبخیر می شوند؟

*      میعان را تعریف کنید.

*      وقتی می گوییم هوا شرجی است منظور چیست؟

*      چرا در زمستان روی شیشه پنچره قطره های اب مشاهده می شود؟

*      تقطیر را تعریف کنید.

*      دستگاه تقطیر چه عملی انجام می دهد؟

*      آب مقطر چیست؟

*      تصعید یا فرازش چیست؟ مثال بزنید .

*      عمل چگالش چیست؟ مثال بزنید.

*      به چه تغییراتی گرماگیر می گویند؟  مثال بزنید.

*      به چه تغییراتی گرماده می گویند؟ مثال بزنید.

*       منظور از یخ خشک چیست؟

*      هنگام تزریق سرم , وقتی الکل با پوست بدن شما تماس پیدا کند, احساس سرما می کنید. چرا؟

*      در شمال ایران عرق کردن کمک چندانی به خنک شدن بدن نمی کند علت چیست؟

*      آیا در یک ظرف مسی می توان آهن را ذوب کرد؟ چرا؟

*      در چه صورت مولکول می تواند از سطح مایع جدا و به هوا پرتاب شود؟

 

                      

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم مرداد 1388ساعت 13:11  توسط سهیلاگلشن   |